Quyết định giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai

Quyết định giải phóng mặt bằng để triển khai làm đường quận Hoàng Mai